Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.

 

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym MIZAR obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.

 

Sklep internetowy działający pod domeną www.mizar.pl, prowadzony jest przez Michała Zarzyckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mizar Michał Zarzycki na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Piastów pod numerem 6256.

 

Siedziba Sprzedawcy:

ul. Żeromskiego 43B

05-820 Piastów

 

Siedziba Sklepu:

ul. Krasińskiego 29 A

05-820 Piastów

 

NIP: 534-215-61-33
REGON: 015815667

 

Kontakt:

Tel. i fax: (22) 723-73-63, kom.: 793-00-51-90, mail:sklep@mizar.pl mizar@mizar.pl, zamowienia@mizar.pl

 

Słowniczek pojęć

 

 1. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.mizar.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

 2. Sprzedawca - Michał Zarzycki prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.

 3. Kupujący - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 5. Regulamin - niniejszy regulamin.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy. Informacja o cenie towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

 5. Sprzedawca dopuszcza możliwość negocjacji cen towarów. Wyniki negocjacji uzależnione są od wielkości i rodzaju złożonego zamówienia.

 6. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 8. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie e-maila i hasła.

 9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np w opiniach o towarze).

 

§ 2

Składanie zamówień

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:
  1) za pośrednictwem strony www Sklepu wypełniając stosowny formularz,
  2) przez telefon/faks,
  3) pocztą elektroniczną (e-mail).

 1. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje: 
  1) wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu;
  2) w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia - informację e-mail lub telefoniczną, ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży towarów.

 3. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu (w tytule proszę podać nazwę zamawianego artykułu i numer zamówienia),
  2) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
  3) gotówką do rąk pracownika - kierowcy firmy Mizar,
  4) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu,
  5) przelewem po dostawie towaru (tylko po przeprowadzeniu negocjacji - szczegółowe informacje są dostępne na indywidualne zapytania Kupujących).

 1. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie pięciu (5) dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.

 2. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:
  1) firmą kurierską,
  2) transportem własnym Sprzedawcy (na terenie określonym na mapie, która jest dostępna dla Kupującego w chwili wypełniania formularza zamówienia),
  3) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.

 1. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego. Informacja o koszcie dostawy towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

 

§ 3

Realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia lub przy składaniu zamówienia mailem/faksem/telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia).

 2. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub niedostatecznego określenia danych w zamówieniu mailem/faksem/telefonicznie Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 1 dnia roboczego dni od dnia złożenia zamówienia.

 3. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej trzydziestu tysięcy (30 000) zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar  w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 15 % wartości towaru.

 4. W przypadku towarów nietypowych, o niskim współczynniku dostępności (tj. o czasie dostępności powyżej dwóch tygodni), sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupujący może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dokonanie przedpłaty za zamówiony towar  w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 30 % wartości towaru.

 5. Przy każdym towarze podana jest informacja o jego dostępności. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi średnio od jednego (1) do siedmiu (7) dni, z wyjątkiem towarów o niskim współczynniku dostępności (termin realizacji dostawy podawany jest wówczas w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu). W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych od wysyłki.

 6. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.

 7. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

 8. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.

 9. Aktualny status realizacji zamówienia Kupujący może sprawdzić po skontaktowaniu się poprzez e-mail lub telefonicznie ze Sprzedawcą lub zalogowaniu się na swoje konto na stronie głównej Sklepu(zarejestrowany Kupujący).

 10. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

§ 4
Reklamacja i gwarancja

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

 2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu/Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail.

 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie - pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz ewentualnych żądań wobec Sprzedawcy.

 5. Odsyłając reklamowany towar Sprzedawca zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 6. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 7. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

 8. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  6) dostarczania prasy,
  7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

 1. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 3. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

 4. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 5. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu (10) dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

 1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
   

 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
   
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 6. Kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o. o., danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.mizar.pl (zakładka "Regulamin Sklepu").